Forum FORUM OSIEDLA SŁONECZNEGO Strona Główna
Forum FORUM OSIEDLA SŁONECZNEGO Strona Główna -> Informacje-> Deklaracja członkowaska ISS
Napisz nowy tematOdpowiedz do tematu Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat
Deklaracja członkowaska ISS
PostWysłany: Czw 18:20, 22 Lut 2007
MATI
Administrator

 
Dołączył: 10 Lut 2007
Posty: 79
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5
.......................... Głogów Młp. .................
imię i nazwisko data


..........................
adres


..........................
telefon


D E K L A R A C J A C Z Ł O N K O W S K A

Stowarzyszenia „Internetowa Sieć Społeczna”Ja , niżej podpisany, po zapoznaniu się ze Statutem i Regulaminem Stowarzyszenia „Internetowa Sieć Społeczna” w Głogowie Małopolskim

deklaruję przynależność i zobowiązuję się do:

- przestrzegania zasad zapisanych w Statucie i Regulaminie;

- systematycznego opłacania składki członkowskiej;

- aktywnego udziału w działalności Stowarzyszenia.

...................................
podpis

Regulamin
„Internetowej Sieci Społecznej”
w Głogowie Małopolskim§1. Określenie sieci

1. Patrz Statut Stowarzyszenia§2. Własność sieci

2. Sieć została zbudowana dzięki funduszom Użytkowników.
Własność wyposażenia sieci kształtuje się następująco:

· własnością Użytkownika jest: karta sieciowa oraz wszystkie urządzenia zamontowane w celu uzyskania połączenia z internetem.. W razie likwidacji podłączenia komputera do sieci o jego przeznaczeniu decyduje Użytkownik.

· własnością wspólną są urządzenia pochodzące ze składek, w tym przypadku: koncentratory, switche, routery, modemy. W razie likwidacji lub przebudowy sieci o ich przeznaczeniu decyduje Zarząd Stowarzyszenia „SSI”.

· W przypadku zakończenia działalności Stowarzyszenia urządzenia wspólne zostaną sprzedane a uzyskane środki rozdysponowane wśród ostatniej grupy Użytkowników.§3. Zarządzanie siecią

3.1. Sieć jest siecią amatorską .

3.2. Zarządzaniem siecią zajmuje się Administrator ustalony przez Zarząd Stowarzyszenia i związany odpowiednią umową.

· Użytkownik nie ma prawa żądać od Administratora czegoś, co nie podlega pod zakres jego obowiązków;

· jako zarządzający siecią, Administrator może trwale lub czasowo odłączyć osoby nie przestrzegające Regulaminu;

· Administrator nie odpowiada za szkody wyrządzone przez użytkowników sieci ma jednak prawo podjąć odpowiednie kroki wobec każdego z nich na żądanie odpowiednich instytucji bądź organów.

3.3. Ze swej strony Administrator zobowiązuje się do:

· pilnowania sprawnego funkcjonowania łącz radiowych i kablowych w zakresie podlegającym jego jurysdykcji.

· w razie awarii łącz internetowych zgłaszania problemu Zarządowi ISS

· pomocy nowo podłączonemu Użytkownikowi w pierwszej konfiguracji systemu do pracy w sieci, w miarę jego możliwości, ale bez gwarancji powodzenia gdy wynikają one z niemożności udostępnienia sygnału internetowego.

· pomoc przy konfiguracji sprzętu nowo podłączonego użytkownika jest jednorazowa.

· w okresie gwarancyjnym, występować do dostawcy o naprawę lub wymianę uszkodzonego urządzenia.

3.4. Jeśli Administrator nadzoruje również pracę serwera, w zakres jego obowiązków wchodzi też dbałość należyty stan serwera i sprawne

funkcjonowanie zainstalowanego oprogramowania. Jeśli za serwer odpowiedzialna jest inna osoba, Administrator współpracuje z tą osobą w zakresie uprawnień.§4. Podłączenie do sieci

4.1. Do sieci może przyłączyć się dowolna osoba z obszaru objętego strukturą sieci, o ile umożliwiają to warunki techniczne.
4.2. Chęć przyłączenia do sieci należy zgłosić Administratorowi.
4.3. Użytkownik może sam zakupić i zainstalować urządzenia umożliwiające podłączenie się do sieci albo skorzystać z usług firm lub osób fizycznych. Konfiguracją i włączeniem tych urządzeń w strukturę sieci zajmuje się wyłącznie Administrator lub inna osoba za zgodą Zarządu. Osoby te mogą odmówić włączenia w sytuacji gdy typ, parametry techniczne urządzeń lub sposób ich instalacji są nieodpowiednie. Za podłączenie jednego komputera do sieci pobierana jest od użytkownika opłata aktywacyjna w kwocie 50 zł. W przypadku rezygnacji z członkostwa w ISS lub stałego czy czasowego odłączenia od sieci opłata ta nie podlega zwrotowi. Za podłączenie 2 lub 3 komputerów opłata aktywacyjna wynosi 150 zł. Składka członkowska wzrasta o 50% kwoty podstawowej za każdy dodatkowy komputer. W szczególnych przypadkach koszt może być określony przez Zarząd.
4.4. O terminie podłączenia decyduje Zarząd Stowarzyszenia.
4.5. Wszelkie podłączenia na terenie lokalu mieszkalnego są wykonywane pod okiem właściciela według zaleceń Administratora.§5. Opłaty

5.1. Korzystanie z sieci objęte jest miesięcznymi składkami/opłatami w wysokości ustalonej przez Zarząd Stowarzyszenia.

5.2. Awarie urządzeń abonenckich nie zwalniają użytkownika z obowiązku opłacania składki członkowskiej.
5.3. Składkę można składać :

- w określonym terminie i miejscu ustalonym przez Zarząd;

- na konto Stowarzyszenia ponosząc koszty obsługi bankowej;

5.4. W przypadkach szczególnych decyzje podejmuje Zarząd ISS.§6. Prawa i obowiązki Użytkowników

6.1. Użytkownicy mają prawo korzystać z następujących zasobów sieciowych:

· dostępu do wszystkich światowych usług internetowych.

· dostępu do wszystkich zasobów sieci lokalnej za pośrednictwem protokołów TCP/IP, IPX/SPX.

6.2. Szczegółowy zakres dostępu do w/w zasobów określa Zarząd ISS, który w uzasadnionych przypadkach może stosować ograniczenia.

6.3. Użytkownicy mają obowiązek:

· dbać o stan i właściwe funkcjonowanie urządzeń transmisyjnych, w szczególności okablowania magistralowego i koncentratorów.

· zgłaszać Administratorowi wszelkie zauważone usterki lub nieprawidłowości w działaniu sieci.

· właściwej ochrony antywirusowej swoich komputerów i udostępnianych zasobów w sieci lokalnej.

· bezwzględnego podłączania swoich komputerów do gniazdek zasilających z uziemieniem (zerowaniem),

· dbać o właściwą kondycję swoich kart sieciowych

· dbać o kondycję swojego systemu operacyjnego i programów obsługujących Internet, gdyż głównie od ich stanu zależy czy ma się dostęp do sieci czy nie.

· czynnie pomagać przy pracach związanych z rozbudową, reorganizacją lub konserwacją sieci.

· godnie reprezentować sieć na zewnątrz i aktywnie poszukiwać nowych użytkowników, gdyż im będzie ich więcej tym niższe będą opłaty.

· pilnować bezpieczeństwa swojego konta poprzez stosowanie odpowiednich haseł i praw dostępu do swych zasobów.

· stosować się do poleceń Administratora sieci.

· przestrzegać prywatności innych kont w systemie i nie ingerować w ich zasoby nawet jeśli nie są one stosownie chronione.

6.4. Użytkownikom sieci nie wolno:

· udostępniać swojego konta osobom trzecim.

· korzystać z dostępu do sieci w celach komercyjnych, w szczególności zabronione jest rejestrowanie własnych domen komercyjnych oraz zakładanie komercyjnych serwisów internetowych na swoich domowych komputerach.

· wykorzystywać swojego konta i dostępu do Internetu w celach niedozwolonych prawem polskim i międzynarodowym.

· zachowywać się wobec innych użytkowników Internetu w sposób odbiegający od powszechnie przyjętych norm obyczajowych i moralnych.

· obarczać Administratora winą za trudności w dostępie do Internetu wynikłe z powodu zapchania łącz, w szczególności międzynarodowych, lub awarią własnego komputera/systemu.

· naprzykrzać się Zarządowi z powodów wynikłych z nieznajomości podstaw obsługi komputera, awarii swojego systemu operacyjnego bądź innych przyczyn całkowicie niezależnych od Administratorów.

· działać na szkodę zasobów lub innych użytkowników własnej i innych sieci a w szczególności:

- samowolnie zmieniać przydzielony numer IP

- przełączać się na inne urządzenia nadawcze niż te, do których zostali podłączenie przez Administratora§7. Odłączenie się od sieci

7.1. Użytkownik może się odłączyć od sieci trwale na własną prośbę, jeśli:

· nie chce więcej korzystać z dostępu do sieci.

· wyprowadza się.

W takim przypadku łącze do użytkownika podlega trwałemu przerwaniu.
7.2. Użytkownik może się odłączyć od sieci czasowo na własną prośbę, jeśli:

· wyjeżdża

· zawiesza swoje członkostwo w sieci.

W przypadku odłączenia czasowego konto użytkownika i łącze do niego jest czasowo blokowane. Zarząd ISS może wyrazić zgodę na równoczesne zawieszenie opłacania składki członkowskiej.
7.3. Nie przewiduje się możliwości częściowego odłączenia od dostępu do Internetu z zachowanym dostępem do sieci lokalnej.
7.4. Użytkownik może zostać odłączony decyzją Zarządu, jeśli naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu w którymkolwiek z jego punktów. Osoba taka w zależności od przewinienia może zostać odłączona bez prawa powrotu do sieci lub z prawem powrotu po minimalnym okresie ustalonym przez Zarząd.§8. Ponowne przyłączenie do sieci

8.1. Do sieci może się przyłączyć ponownie użytkownik, który:

· korzystał z odłączenia czasowego na własną prośbę.

· został odłączony decyzją Zarządu z prawem powrotu.

8.2. Osoby korzystające z odłączenia czasowego na własną prośbę, za ponowne włączenie wnoszą opłatę aktywacyjną w wysokości 50 zł.
8.3. Ponowne przyłączenie osoby odłączonej za nieprzestrzeganie Regulaminu obarczone jest opłatą w wysokości 200 zł.
8.4. Kwoty wpłacone w w/w przypadkach przeznaczone będą na modernizację i konserwację sprzętu wchodzącego w skład struktury sieci.§9. Postanowienia dodatkowe

· Zarząd oraz Administrator nie odpowiada za szkody powstałe podczas burzy lub innych przyczyn niezależnych (np. wirusy komputerowe)

· użytkownik łącza zakończonego stykiem RJ-45 (wtyczka plastikowa) winien samodzielnie i bez wezwania odłączać kabel sieciowy na czas burzy, jeżeli tego nie uczyni działa tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność.

Statut

Stowarzyszenia „Internetowa Sieć Społeczna”
w Głogowie MałopolskimRozdział I.
Część ogólna.

§1

Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej – ISS. Stowarzyszenie o nazwie - Stowarzyszenie „Internetowa Sieć Społeczna” w Głogowie Małopolskim działać będzie na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r - Prawo o Stowarzyszeniach ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855 ).

§2

Stowarzyszenie zrzesza swoich członków w celu zapewnienia im dostępu do sieci Internet poprzez Amatorskie Sieci Komputerowe, zwane dalej ASK.

§3

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Głogów Małopolski , zaś teren działania obejmuje teren gminy Głogów Małopolski.Rozdział II.
Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji.

§4

Celami Stowarzyszenia są:

- Budowa Amatorskich Sieci Komputerowych (ASK) na terenie zamieszkania członków.

- Zapewnienie członkom Stowarzyszenia dostępu do sieci Internet,

- Stałe podnoszenie parametrów technicznych oferowanego członkom dostępu do Internetu,

- Popularyzacja Internetu wśród społeczeństwa,

- Podnoszenie poziomu edukacji społeczeństwa w dziedzinie informatyki, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z Internetem.

§5

Stowarzyszenie urzeczywistniać będzie swoje cele poprzez:

- Budowę Amatorskiej Sieci Komputerowej na terenie zamieszkania członków;

- Eksploatację i zarządzanie ASK;

- Podłączenie ASK do dostawcy Internetu oraz obsługę współpracy z dostawcą Internetu;

- Inicjowanie i pozyskiwanie pomocy finansowej i rzeczowej;

- Prowadzenie działalności edukacyjnej;Rozdział III.
Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§6

W Stowarzyszeniu występują następujące formy członkostwa:

- członek Zwyczajny,

§7

Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać każdy mieszkaniec RP , mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych.

§8

Wniosek o przyjęcie w poczet Członków Zwyczajnych składa się na piśmie wyrażając jednocześnie wolę akceptacji celów i statutu Stowarzyszenia.

Wnioski takie rozpatrywane są przez Zarząd Stowarzyszenia.

Decyzję o przyjęciu w poczet Członków Stowarzyszenia Zarząd podejmuje do 21 dni od daty złożenia wniosku.

§9

Czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia przysługuje Członkom Zwyczajnym.

§10

Członkowie Zwyczajni mają nadto prawo:

- uczestniczyć we wszystkich formach działalności statutowej Stowarzyszenia,

- wpływać na kierunki i formy prowadzenia działalności statutowej,

§11

Członkowie Stowarzyszenia winni:

- uczestniczyć w działalności statutowej,

- propagować działalność Stowarzyszenia, dbać o zjednanie dlań sympatyków i wsparcia społecznego,

- opłacać składki członkowskie,

- wykonywać Uchwały organów Stowarzyszenia.

§12

Zasady uczestnictwa Członków w działalności Stowarzyszenia oraz korzystania z jego lokali, urządzeń i majątku określa Walne Zebranie Członków.

§13

Członkostwo w Stowarzyszeniu wygasa w przypadku:

- dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia w każdym czasie,

- skreślenia z listy członków Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia na skutek zaniechania opłacania składek członkowskich (przez okres powyżej 1 miesiąca) albo ewidentnego działania na szkodę ISS (decyzja Zarządu musi być jednogłośna),

- pozbawienia praw publicznych,

- śmierci Członka,Rozdział IV.
Władze Stowarzyszenia.

§14

Statutowymi władzami Stowarzyszenia pozostają:

- Walne Zebranie Członków,

- Zarząd Stowarzyszenia,§15

Kadencja Władz Statutowych Stowarzyszenia trwa 1 rok.§16

Walne Zebranie Członków:

- określa główne kierunki i formy działania Stowarzyszenia,

- wybiera władze Stowarzyszenia: Prezesa i Członków Zarządu.

- wybiera Komisję Rewizyjną

- uchwala regulaminy i inne przepisy dotyczące szczegółowych zasad korzystania z sieci komputerowych

- podejmuje inne Uchwały w sprawach istotnych dla Stowarzyszenia,

- rozpatruje odwołania od decyzji Zarządu Stowarzyszenia,

- decyduje o zawieszeniu działalności lub rozwiązaniu się Stowarzyszenia,

- dokonuje oceny działalności władz Stowarzyszenia,

- dokonuje zmian w Statucie Stowarzyszenia.

- podejmuje uchwałę o rozwiązaniu stowarzyszenia§17

Prawo zgłaszania wniosków pod obrady Walnego Zebrania przysługuje Zarządowi, Komisji Rewizyjnej oraz grupie minimum 10 członków Stowarzyszenia.§18

Walne Zebranie Członków zwoływane jest Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia nie rzadziej niż raz na 1 rok. Z inicjatywą zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania może wystąpić Zarząd, Komisja Rewizyjna oraz co najmniej 10 Członków Stowarzyszenia. Wniosek składa się na piśmie.

Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje się w terminie do 14 dni od daty złożenia wniosku.

Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje nad sprawami, do których zostało powołane.§19

Walne Zebranie jest władne podejmować decyzje pod warunkiem uczestnictwa w nim co najmniej połowy liczby Członków Zwyczajnych. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów.

Jeżeli Walne Zebranie w oznaczonym terminie nie zgromadziło wymaganej liczby Członków Zwyczajnych, Zarząd Stowarzyszenia zwołuje w terminie do 1 miesiąca Walne Zebranie, które jest władne podejmować uchwały niezależnie od liczby przybyłych Członków Zwyczajnych, zwykłą większością głosów.§20

Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczym Stowarzyszenia. Prawo inicjowania prac i uchwał Zarządu przysługuje jego Członkom. Zarząd zbiera się na posiedzeniach co najmniej raz na dwa miesiące.§21

W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzi od 3 do 5 osób wybranych zwykłą większością głosów spośród Członków Walnego Zgromadzenia. Ilość osób w Zarządzie określa Uchwala Walnego Zgromadzenia.

W przypadku zmniejszenia się stanu osobowego Zarządu Stowarzyszenia , Zarząd na okres trwania kadencji może dokooptować do swego grona odpowiednią ilość osób nie więcej jednak, niż 1/2 składu wybranego na Walnym Zgromadzeniu.§22

W skład Zarządu wchodzą:
- Prezes
- Vice Prezes
- Członkowie Zarządu

§23

Prezes reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz, kieruje pracami Zarządu Stowarzyszenia, zobowiązany jest do nadzorowania i egzekwowania wykonywania obowiązków przez członków Zarządu..§24

Do kompetencji Vice Prezesa należy zastępowanie w obowiązkach Prezesa Zarządu Stowarzyszenia , w przypadku jego niezdolności do pełnienia swoich obowiązków.§25

Zarząd Stowarzyszenia odpowiada za wykonanie Uchwał i wytycznych Walnego Zgromadzenia Członków oraz kieruje działalnością Stowarzyszenia w okresach między sesjami Walnego Zgromadzenia Członków. Powołuje Głównego Administratora sieci, którego szczegółowy zakres czynności określi Regulamin Sieci.§26

Główny Administrator odpowiada za sprawy techniczne budowanych i zarządzanych przez Stowarzyszenie Sieci komputerowych. Może samodzielnie podejmować decyzje dotyczące spraw technicznych.§27

Zarząd Stowarzyszenia może podejmować decyzje we własnym zakresie a ich rezultaty zatwierdza najbliższe Walne Zgromadzenie Członków.§28

Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia zwołuje się na wniosek jego Prezesa.


§29

Uchwały Zarządu Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności całego ZarząduRozdział V
Organ kontroli wewnętrznej.

§30

Organem kontroli wewnętrznej w Stowarzyszeniu jest Komisja Rewizyjna.§31

Komisja Rewizyjna sprawuje nadzór nad działalnością Zarządu i członków Stowarzyszenia w zakresie przestrzegania przepisów Statutu i realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia. W tym zakresie jest też instancją odwoławczą od decyzji Zarządu.§32

W celu realizacji nadzoru, Komisja Rewizyjna może dokonywać kontroli działalności Zarządu i poszczególnych jego członków. Kontroli tych dokonuje z własnej inicjatywy jak też na uzasadniony wniosek członków Stowarzyszenia.§33

W przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania przez Zarząd postanowień Statutu lub uchwał Walnego Zgromadzenia, Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo uchylenia tych decyzji Zarządu, które naruszają w/w przepisy.§34

Komisja Rewizyjna może występować z inicjatywą zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Może też zgłaszać wnioski pod obrady Zarządu, szczególnie w przypadkach stwierdzenia nieprzestrzegania Statutu przez członków Stowarzyszenia.§35

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:

- Przewodniczący Komisji

- członkowie komisji w liczbie 4.§36

Przewodniczący i członkowie Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów na okres 1 roku.§37

Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje jej Przewodniczący. Decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego.Rozdział VI.
Majątek Stowarzyszenia.

§38

Majątek Stowarzyszenia stanowią prawa majątkowe nabyte przez Stowarzyszenie w toku działalności.§39

Majątek Stowarzyszenia pochodzi ze składek członkowskich oraz środków pozyskanych przez Stowarzyszenie w toku działalności.§40

Dla ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia oraz udzielania pełnomocnictw wymagane są podpisy Prezesa Zarządu Stowarzyszenia i jednego z członków Zarządu Stowarzyszenia, upoważnionego przez Zarząd.§41

Wysokość składki członkowskiej określa Zarząd, uwzględniając koszty budowy i eksploatacji sieci komputerowych oraz inne koszty ponoszone przez Stowarzyszenie.Rozdział VII.
Zmiany Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia.

§42

Zmiana Statutu Stowarzyszenia wymaga Uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej kwalifikowaną większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.§43

Uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.§44

W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków majątek Stowarzyszenia przekazany zostaje na cel określony w uchwale o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

Rozdział VIII.
Postanowienia przejściowe i końcowe.

§45

Pierwsze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zostanie zwołane nie później niż

3 miesiące od daty zarejestrowania Stowarzyszenia.


Post został pochwalony 0 razy
Zobacz profil autora
PostWysłany: Pią 12:44, 10 Sie 2018
aaa4

 
Dołączył: 27 Lip 2018
Posty: 4
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5
I wtedy wiatr przyniosl jej daleki odglos dzwonu z koscielnej wiezy.

Juz trzecia.

Sluchala, az echo zamarlo w oddali. Razem z dzwiekiem odplynal awanturniczy duch. Powrocily slowa ogrodnika.

Pilnuj duszy, madomaisela.

Szkoda, ze go nie spytala, jego czy kogokolwiek innego, jak dotrzec na miejsce. Zawsze chciala wszystko robic sama, nie znosila prosic o pomoc... A najbardziej zalowala, ze nie wziela ze soba ksiazki.

Za daleko zaszlam, zeby teraz wracac.

Uniosla wyzej brode i ruszyla przed siebie, odsuwajac na bok niemile przeczucie, ze idzie w calkiem niewlasciwa strone. Ruszyla w droge, sluchajac jedynie podpowiedzi intuicji. A gdyby dopuscila do glosu takze rozum, wzielaby ze soba przynajmniej mape posiadlosci. Choc z drugiej strony, nic takiego w bibliotece nie zauwazyla.

Nikt nie wiedzial, dokad sie wybrala. Jezeli stanie jej sie krzywda, jesli sie przewroci albo zgubi, nikt nie bedzie wiedzial, gdzie jej szukac. Powinna byla zostawiac za soba jakis slad. Kawalki papieru lub moze, wzorem Jasia i Malgosi, biale kamyczki?

Przeciez sie nie zgubie.

I poszla dalej.

Po niedlugim czasie stanela na lesnej polanie, otoczonej dzikimi jalowcami z mnostwem dojrzalych jagod, zupelnie jakby ptaki nie docieraly do tej czesci lasu. Na krawedzi pola widzenia majaczyly tajemnicze cienie, a dalej, w glebi lasu, swiatlo gestnialo i styglo w cieniu. odzierajac rosliny ze znajomych ksztaltow, zmieniajac je w cos obcego. starego jak sam swiat. Przedwieczorna mgla naplynela bez ostrzezenia. bez zadnej zapowiedzi spowila dzikie roze, krzewy, zagajnik. Caly swiat znieruchomial. Wilgoc w powietrzu tlumila wszelkie dzwieki. Leonie poczula na szyi zimne palce jak lodowaty szalik. O lydki ocieral jej sie chlod.

Nagle cos dostrzegla. Zamajaczyl jej miedzy drzewami kontur jakiejs konstrukcji, dzielo reki czlowieka. Nie drzewo, nie pien, nie ziemia i nie glaz. Tak! Malenki kosciolek, raczej kapliczka ze stromym dachem i znakiem krzyza nad lukowatym wejsciem.

Dziewczynie az dech zaparlo w piersiach.

Znalazlam!

Grobowiec otaczaly poczerniale cisy o korzeniach poskrecanych jak palce starca. Rzucaly cien takze na prowadzaca do niego sciezke. I choc panowala tu wilgoc oraz chlod, nie bylo sladu blota. Za to pelno jezyn i dzikich roz.

Dumna z siebie i drzaca z niecierpliwosci, postapila naprzod. Liscie zaszelescily jej pod nogami, strzelila zlamana galazka. [link widoczny dla zalogowanych]
krok. I kolejny. Przystanela. Spojrzala w gore. Nad drewnianym lukiem, symetrycznym i doskonalym, znajdowaly sie dwa wersy, [link widoczny dla zalogowanych]
dawnymi, czernionymi literami.


Post został pochwalony 0 razy
Zobacz profil autora
Forum FORUM OSIEDLA SŁONECZNEGO Strona Główna -> Informacje -> Deklaracja członkowaska ISS
 
 
Możesz pisać nowe tematy
Możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 1

  
Napisz nowy tematOdpowiedz do tematu

fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB Š 2001, 2002 phpBB Group

Regulamin

Design by: Infected-FX